Studencki schron turystyczny „Skalanka”

786m n.p.m.