Schronisko PTTK na Hali Lipowskiej (#<Shelter:0x0000000006b878a0>)